एईए बिशे! पंगवाड़ी भाषाई वेबसाईट अन्तर तुं पूरे मन जुए स्वागत असा। पंगवाड़ी भाषाई अन्तर यीशु मसीहे बारे पता लांण जे, तेस पुठ विश्वास अन्तर बढ़ुण जे, इठि तुसी सुआ चीजी मेती, जीं कि पंगवाड़ी बाइबल, पंगवाड़ी कथेई, पंगवाड़ी घीते, कितेबी त होरे संसाधन।

पंगवाड़ी भाषा अन्तर यीशु मसीहे फिल्म हेरण जे इठ चिकिण दिए।

पांगी घाटीए अब्बल अब्बल फियुड़ हेरण जे इठि चिकिण दिए

पांगी घाटी यक झलक हेरण जे इठि चिकिण दिए

 

पंगवाड़ी भाषा अन्तर बाइबले कथेई शुणण जे इठि चिकिण दिए

मसीही विश्वास बारे होरे होरे लेख पढ़ुण जे इठि चिकिण दिए

 

 

होरे वेबसाईट, जेठि पंगवाड़ी भाषा अन्तर यीशु मसीहे बारे होरे होरे चीज मेती।

http://globalrecordings.net/en/program/A64515