मेहणु जिन्दगी यक खास जरुरत। मेहणु चाहे जेतु बि धन कमाए, कतो बोडा अफसर बि बणे, एसे बगैर जिन्दगी जीणे कोई मतलब नेई। छने अगर पढ़िण दिए त पता करे कि ए की भो।

Share